สร้าง Brand จากเรื่องเล่า

การออกแบบและพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผ่านการสร้างเรื่องราวของตราสินค้า

เกี่ยวกับ Course


ผู้ประกอบการในธุรกิจหัตถกรรมไทยส่วนใหญ่มีทักษะและฝีมือชั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้า แต่หากขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการออกแบบ อาจไม่สามารถสร้างภาพลักษณที่ดีให้กับแบรนด์สินค้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือศักยภาพของธุรกิจอย่างเป็นระบบได้ TCDC จึงจัดบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผ่านการสร้างเรื่องราวของตราสินค้า” (Brand, Product and Story Telling) เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ผ่านการสร้างเรื่องราวหรือเล่าเรื่อง (Story Telling) ให้สินค้าหรือบริการ ตลอดจนตราสินค้า (Brand) แล้วนำเรื่องราวเหล่านั้นผนวกเข้ากับแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ผ่านเอกลักษณ์ที่อธิบายถึงความเกี่ยวโยงกันของกระบวนคิด วิธีการต่อยอด และรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ เวิร์กช็อปนี้จะนำเสนอวิธีการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องในแง่มุมต่างๆ เพื่อการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อันจะนำมาซึ่งการสร้างเอกลักษณ์ จุดเด่นและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า ผ่านประสบการณ์สร้างแบรนด์ของ คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director แห่งบริษัท New Arriva จำกัด เจ้าของแบรนด์ Qualy ที่ประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างเอกลักษณ์ให้ตราสินค้าผ่านการเล่าเรื่อง ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้และเข้าใจถึงเนื้อหาและวิธีการสร้างเรื่องราวให้แก่สินค้าและบริการ ตลอดจนตราสินค้า และสามารถนำเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาในเวิร์กช็อปไปต่อยอดเป็นแนวคิด เพื่อกำหนดรูปแบบในการออกแบบสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน


Logo_06tcdc

TCDC

กฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ได้สร้างคำถามต่อความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจว่า เราต้องการเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความท้าทาย ซึ่งแนวคิดการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่บนรากฐานขององค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ คือคำตอบสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเวทีสากลของไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ภายใต้รัฐบาล พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร เพื่อเชื่อมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือ ทุนทางวัฒนธรรม และธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้ TCDC ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในปี 2551 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเครือข่ายการบริหารความรู้ผ่าน miniTCDC 14 แห่งทั่วประเทศ พร้อมก่อตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ในปี 2556 เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และเตรียมพร้อมผู้ประกอบการในภูมิภาคให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม TCDC จะยังคงพัฒนารูปแบบการบริหารความรู้ ส่งต่อ และเชื่อมโยงความคิดเข้ากับการสร้างสรรค์ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้จินตนาการสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆ

หัวข้อบทเรียน


การตอบรับ


  • Icn-star-gray
  • Icn-star-gray
  • Icn-star-gray
  • Icn-star-gray
  • Icn-star-gray
กำลังโหลด...